မူလတန္း သင္႐ိုးသစ္ Website မွ ႀကိဳဆိုပါသည္

မူလတန္းပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ရာ မူလတန္းပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ပါ၀င္ေနပါသည္။ CREATE Project (အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္) သည္ မူလတန္းေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ားျပဳစုရန္၊ ဆရာလမ္းၫႊန္မ်ားျပဳစုရန္၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္နည္းလမ္းမ်ားေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား မိတ္ဆက္သင္တန္းေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ CREATE Project (အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA တို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


မူလတန္း ပညာေရးမွာ ေျပာင္းလဲမႈအသစ္ေတြက ဘာေတြလဲ။ 

ဗလငါးတန္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ တတ္ကြၽမ္းမႈအရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ၂၁ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္ထားျခင္းျဖင့္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၁ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻ႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဘဝတစ္ေလ်ာက္ သင္ယူမႈမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါ ပါသည္။ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္တတ္ကြၽမ္းမႈအရည္အေသြးမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္

  • အဆင့္ျမင့္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္
  • သိမႈစြမ္းရည္၊ တီထြင္ႀကံဆျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းစြမ္းရည္
  • ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္

စစ္မွန္တဲ့ ပညာေရးဆိုတာက ဆရာေတြကခ်ည္းပဲ သင္ၾကား႐ုံနဲ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ သင္ယူမႈဆိုတာ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ကို အလြတ္က်က္႐ုံ၊ မွတ္မိ႐ုံထက္ ပိုပါတယ္။ သင္႐ိုးသစ္ကို ပိုမိုနားလည္ဖို႔အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ စာမ်က္ႏွာတိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈေစလိုပါတယ္။


Inquiry

*Required
*Required
close