ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ျမန္မာစာ "ပန္းခ်စ္သူ" ပံုျပင္

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ျမန္မာစာ "ပန္းခ်စ္သူ" ပံုျပင္(နားလည္ရခက္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း)

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ျမန္မာစာ "ပန္းခ်စ္သူ" ပံုျပင္ (ပံုျပင္တစ္ပုဒ္လံုးကို ဖတ္ရႈျခင္း၊ ဆရာ့ေနာက္မွ လိုက္ဖတ္ျခင္းနွင့္ သံုးေယာက္တစ္အုပ္စု အလွည့္က် ဖတ္ေစျခင္း)

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ "Can you sing?"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ "The Hungry Pig"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ "Words with I/i "

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ"Project 1: My Friends"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ သခ်ၤာ "ပံုမ်ားကို အသံုးျပု၍ ပုစၦာေျဖရွင္းျခင္း" (၁)

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ သခ်ၤာ "ပံုမ်ားကို အသံုးျပု၍ ပုစၦာေျဖရွင္းျခင္း" (၂)

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ သိပၸံ "ေက်ာက္ခဲ၊ ေရ နွင့္ ေလတို့ကို ေလ့လာျခင္း"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ လူမႈေရး "တို႔ေက်ာင္းအေၾကာင္းေလ့လာၾကရေအာင္"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ "မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ သတိျပဳ"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ "မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ သတိျပဳ" (သရုပ္ေဆာင္သင္ျကားနည္း)

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ စာရိတၱနွင့္ ျပည္သူ့နီတိ "ယဉ္ေက်းမူရာ သိမ္ေမြ႕ပါ"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ စာရိတၱနွင့္ ျပည္သူ့နီတိ "ယဉ္ေက်းမူရာ သိမ္ေမြ႕ပါ" (သရုပ္ေဆာင္သင္ျကားနည္း)

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ကာယပညာ "ကြင္းဆက္ခုန္ေက်ာ္ ကစားနည္း"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ကာယပညာ "အလ်ားခုန္"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ကာယပညာ ႀကိဳးခုန္ျခင္း"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ပန္းခ်ီ) စကၠဴကို ပန္းနွင့္ ပန္းအိုး ျပဳ လုပ္ျခင္း"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ပန္းခ်ီ) "ကတ္ေျကး အသံုးျပဳပံု"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ပန္းခ်ီ) "စကၠဴေခါက္၍ ကစားစရာ ျပဳလုပ္ျခင္း"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ဂီတ) "ပန္းသည္"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ဂီတ) "ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပေလြမႈတ္ေလ့က်င့္ျခင္း"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ဂီတ) "ညီညီေလးရဲ့လ"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ဂီတ) "Crotchet သေကၤတမ်ားကို မႈတ္ၾကစို႔"

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အနုပညာ (ဂီတ) "မဂၤလာပါ"

add_circle_outline