ဒုတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ အသံဖိုင္မ်ားနွင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အသံဖိုင္စာသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယတန္း အဂၤလိပ္စာ အသံဖိုင္စာသားမ်ား

insert_drive_file