"ဒုတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳ ကဒ္ျပားမ်ား"

Grade2_English_Flashcard_Unit 01.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 02.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 03.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 04.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 05.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 06.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 07.pdf

insert_drive_file

Grade2_English_Flashcard_Unit 08.pdf

insert_drive_file