ပထမတန္း သင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားနွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အသံဖိုင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Grade 1 English Textbook.mp3

insert_drive_file

Track 01.mp3

insert_drive_file

Track 02.mp3

insert_drive_file

Track 03.mp3

insert_drive_file

Track 04.mp3

insert_drive_file

Track 05.mp3

insert_drive_file

Track 06.mp3

insert_drive_file

Track 07.mp3

insert_drive_file

Track 08.mp3

insert_drive_file

Track 09.mp3

insert_drive_file

Track 10.mp3

insert_drive_file

Track 11.mp3

insert_drive_file

Track 12.mp3

insert_drive_file

Track 13.mp3

insert_drive_file

Track 14.mp3

insert_drive_file

Track 15.mp3

insert_drive_file

Track 16.mp3

insert_drive_file

Track 17.mp3

insert_drive_file

Track 18.mp3

insert_drive_file

Track 19.mp3

insert_drive_file