ပထမတန္း သင္ရိုးသစ္ အဂၤလိပ္စာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားနွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အသံဖိုင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Grade1_English_ Textbook.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 01.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 02.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 03.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 04.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 05.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 06.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 07.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 08.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 09.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 10.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 11.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 12.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 13.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 14.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 15.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 16.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 17.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 18.mp3

insert_drive_file

Grade1_English_Track 19.mp3

insert_drive_file