နမူနာေလ႔က်င့္ခန္းေမးခြန္းမ်ားနွင့္ အမွတ္ေပးစံဇယားမ်ား

ပထမတန္းစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းနမူနာမ်ား

insert_drive_file

ဒုတိယတန္းစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း

insert_drive_file