"မူလတန္းသင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ွဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား"

G2 ျမန္မာစာ "ပန္းခ်စ္သူ" ပံုျပင္

videocam

G2 ျမန္မာစာ "ပန္းခ်စ္သူ" ပံုုျပင္ - နားလည္ရခက္ေသာ ေဝါဟာရစကားလံုးမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း"

videocam

G2 ျမန္မာစာ "ပန္းခ်စ္သူ" ပံုျပင္ - ပံုျပင္တစ္ပုဒ္လံုးကို ဖတ္ရႈျခင္း၊ ဆရာ့ေနာက္မွ လုိက္ဖတ္ျခင္းနွင့္ သံုးေယာက္တစ္အုပ္စု အလွည့္က် ဖတ္ေစျခင္း

videocam

G2 အဂၤလိပ္စာ "Can you sing?"

videocam

G2 အဂၤလိပ္စာ "The Hungry Pig"

videocam

G2 အဂၤလိပ္စာ "Words with I/i"

videocam

G2 အဂၤလိပ္စာ "Project 1: My Friends"

videocam

G2 သခ်ၤာ "ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပုစၧာေျဖရွင္းျခင္း" (၁)

videocam

G2 သခ်ၤာ "ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပုစၧာေျဖရွင္းျခင္း" (၂)

videocam

G2 သိပၸံ "ေက်ာက္ခဲ၊ ေရနွင့္ ေလ တို႕ကို ေလ့လာျခင္း"

videocam

G2 လူမႈေရး "တို႕ေက်ာင္းအေၾကာင္း ေလ့လာၾကရေအာင္"

videocam

G2 ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ "မေတာ္တဆျဖစ္မႈ သတိျပဳ" Role Playing

videocam

G2 ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ "မေတာ္တဆျဖစ္မႈ သတိျပဳ"

videocam

G2 စာရိတၱနွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ "ယဥ္ေက်းမူရာ သိမ္ေမြ႕ပါ"

videocam

G2 စာရိတၱနွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ "ယဥ္ေက်းမူရာ သိမ္ေမြ႕ပါ" Role Playing

videocam

G2 ကာယပညာ "ကြင္းဆက္ခုန္ေက်ာ္ ကစားနည္း"

videocam

G2 ကာယပညာ "အလ်ားခုန္"

videocam

G2 ကာယပညာ "ႀကိဳးခုန္ျခင္း"

videocam

G2 အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ) "စကၠဴကို ပန္းနွင့္ ပန္းအိုး ျပဳလုပ္ျခင္း"

videocam

G2 အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ) "ကတ္ေၾကး အသံုးျပဳပံု"

videocam