တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း (၂) ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွား အားကစား (သံစဥ္)

insert_drive_file

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း (၂) ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွား အားကစား (စာသား)

insert_drive_file

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း(၃) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားၾကမယ္ (သံစဥ္)

insert_drive_file

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း(၃) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားၾကမယ္ (စာသား)

insert_drive_file