တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ ကာယပညာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားနွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အသံဖိုင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း (၂) ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွား အားကစား (သံစဥ္)

insert_drive_file

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း (၂) ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွား အားကစား (စာသား)

insert_drive_file

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း(၃) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားၾကမယ္ (သံစဥ္)

insert_drive_file

တတိယတန္း ကာယပညာ အခန္း(၃) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားၾကမယ္ (စာသား)

insert_drive_file