ဒုတိယတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း

Date: 12 Jan 2018
Location: Whole Myanmar

ဒုတိယတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ ၍ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္၊  ျပည္နယ္အဆင့္၊  ျမိဳ႔နယ္အဆင့္  ႏွင့္  ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင့္မ်ား တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဧ။္ သင္ယူမႈ တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို အေထာက္ အကူျပဳသည့္ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အသစ္၊ ဆရာလမ္းညႊန္အသစ္မ်ားကို ထိေရာက္ စြာ အသံုျပဳႏိုင္မည့္ နည္းမ်ားေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ မိတ္ဆက္ သင္တန္း ကို မူလတန္းသင္ ဆရာ၊ဆရာမအားလံုး တက္ေရာက္ၾက ရပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား မ်ားဧ။္ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ နည္းစနစ္မ်ား ကို ဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ မူလတန္းအဆင့္သင္ ဆရာမ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းကို ေမလကုန္အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ ကို ဇြန္လတြင္ စတင္အသံုးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  close