လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္းသင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း

Date: 14 Jan 2020
Location: ပညာေရးစီမံခန့္ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေထာက္ျကန့္

လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္နွစ္တြင္ စတင္သင္ျကားမည့္ စတုတၳတန္းသင္ရိုးသစ္အား လုပ္ငန္းခြင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသင္တန္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ ျမန္မာနိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္  က်င္းပ၊ ပို့ခ် သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ နွင့္ ျမို့နယ္အဆင့္မ်ား ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ ပို့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ သင္ရိုးသစ္၏ အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားနွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ျကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပင္ စတုတၳတန္း ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အသစ္မ်ား၊ ဆရာလမ္းညွြန္မ်ား အသံုးျပု၍ သင္ျကားျခင္းနွင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း တို့ကိုလည္း လုပ္ငန္းခြင္ မူလတန္းသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနနွင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္နိုင္ရန္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိျကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား၏ ဗဟိုအဆင့္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန့မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန့အထိ ေထာက္ျကန့္ရွိ ပညာေရးစီမံခန့္ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ျမို့၌ က်င္းပျပုလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန့မွ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန့အထိ၊ ခရိုင္အဆင့္သင္တန္းမ်ားကို ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန့မွ ေမလ ၆ ရက္ေန့အထိ နွင့္ ျမို့နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေမလ ၈ ရက္ေန့မွ ေမလ ၂၃ ရက္ေန့အထိ အသီးသီး က်င္းပျပုလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာအတတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္လည္း စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား ပို့ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါသင္တန္း ဗဟိုအဆင့္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန့မွ မတ္လ ၄ ရက္ေန့အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန့မွ မတ္လ ၆ ရက္ေန့အတြင္း မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား အသီးသီး က်င္းပျပုလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


close