လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း

Date: 22 Apr 2019
Location: District Level

လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္သင္ၾကားမည့္ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္အား လုပ္ငန္းခြင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသင္တန္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ မွ ေမလ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ က်င္းပ၊ ပို႕ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား ဟူ အဆင့္ဆင့္ပို႕ခ်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ သင္ရိုးသစ္၏ အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ တတိယတန္း ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အသစ္မ်ား၊ ဆရာလမ္းညႊန္မ်ား အသံုးျပဳ သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း တို႕ကိုလည္း လုပ္ငန္းခြင္ မူလတန္းသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အဆိုပါ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား၏ ဗဟိုအဆင့္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႕အထိ ေထာက္ႀကန္႕ရွိ ပညာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်င္းပသြားခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ၊ ခရိုင္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႕မွ ေမလ ၈ ရက္ေန႕အထိ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႕မွ ၂၅ ရက္ေန႕အထိ အသီးသီး က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

close