Latest News

COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ကေလးမ်ား ပညာသင္ယူနိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေရးကို မည္သို႔ပံ့ပိုးကူညီနိုင္မည္နည္း 09 Nov 2020

ယခုအခ်ိန္တြင္ လူသားတိုင္းသည္ COVID-19 ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကေလးမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူနိုင္ရန္  ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ JICA CREATE Project အပါအဝင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ သင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူနိုင္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အားလုံး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ယူမႈတြင္ မည္သို႔ပံ့ပိုးကူညီနိုင္မည္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ၾကည္ရႈေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ထိုဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ အၾကဳံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ ျဖစ္ရာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အသီးသီး ျပန္လည္အသုံးခ်ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ယူနိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေရး (Full Video) COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ယူနိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေရး (Short Video) ကေလးငယ္မ်ားကို COVID-19 ကာလ ပညာေလ့လာသင္ယူေစရာတြင္ ဆရာ၊ မိဘ သိမွတ္ဖြယ္ရာ by DAE-Myanmar School Education Lessons ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားဆန္းသစ္သည့္ အႀကံဉာဏ္၊ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရွိထားပါကလည္း "Your Voice" က႑မွ တစ္ဆင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ မၽွေဝကာ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ တစ္ဆင့္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဆက္လက္မၽွေဝနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။ ဆက္လက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိရယူနိုင္ရန္ -မူလတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ https://createmm.org/mm  JICA CREATE Project ၏ YOUTUBE https://youtube.com/c/CREATEProject  ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/JICA.CREATE.Project  တို႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းၿပီး ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိစြာျဖင့္ ဤအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားလာနိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

Read More
မူလတန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္၏ သက္ေရာက္မႈ ဇာတ္လမ္းတို 10 May 2020

အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္ - CREATE မွ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္သည့္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားတြင္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားသင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက သင္႐ိုးသစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစသည္ကို ရႈျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါဇာတ္လမ္းတိုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚတတ္လာပုံ၊ ကိုယ္တိုင္စူးစမ္းရွာေဖြၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္လာပုံႏွင့္ သင္႐ိုးသစ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမန္မာစာအေရးအသားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္သာမက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တက္ႂကြစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အနက္ ဇာတ္လမ္းတိုတစ္ခုတြင္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈပုံစံသည္ ကေလးမ်ား မည္မွ်မွတ္မိႏိုင္သည္ကို တိုင္းတာ႐ုံသာမက အမွန္တစ္ကယ္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ သင္ၾကားေရးတို႔ကို တိုးတက္ေစေၾကာင္း ၾကည့္ရႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ေဒါင္းေဝ၊ ဟန္နီေခတ္၊ ျပည့္ျပည့္ႏွင့္ မုဏ္း တို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကၿပီး အဆိုပါ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ သက္ေရာက္မႈ (သခ်ၤာသင္ခန္းစာ ဥပမာ)မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ သက္ေရာက္မႈ (သိပၸံသင္ခန္းစာ ဥပမာ)မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ သက္ေရာက္မႈ (ျမန္မာစာသင္ခန္းစာ ဥပမာ)ကေလးမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးသည့္ သင္႐ိုးသစ္၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈပုံစံအသစ္

Read More
လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) က်င္းပျပုလုပ္ 19 Feb 2020

လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန့မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန့အထိ ေထာက္ၾကန္ ့ရွိ ပညာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈပညာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ သင္ရိုးသစ္မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္)ကို နွစ္သုတ္ခြဲ က်င္းပျပလုပ္ခဲ့ရာ ပထမအသုတ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ လူမႈေရး၊ စာရိတၱနွင့္ ျပည္သူ ့နီတိ၊ အနုပညာ (ဂီတ) ဘာသာရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ခဲ့ၿပီး သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ ဘဝတြက္တာကြ်မ္းက်င္စရာ၊ ကာယပညာနွင့္ အနုပညာ (ပန္းခ်ီ) ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္တန္း ဒုတိယအသုတ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျကပါသည္။ သင္တန္းတြင္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး လက္ေတြ႕သင္ျကားပို႕ခ်ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ အတူ စာသင္ခန္းအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတို႕ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။  ဗဟိုအဆင့္ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္ရိုးသစ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အသီးသီးအတြက္ ပို႕ခ်ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား၏ တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို မတ္လ ၂၃ မွ ဧျပီ ၈ ရက္ေန့ အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ခရိုင္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧျပီ ၂၀ မွ ေမ ၆ ရက္ေန့ အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္ရိုးသစ္သင္တန္းမ်ားကို ေမလ ၈ ရက္ေန့မွ ၂၃ ရက္ေန႕အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာအတတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ စတုတၳတန္း သင္ရိုးသစ္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၅ ရက္ေန႕အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Read More
တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းလက္စြဲႏွင့္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား 04 Sep 2019

ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ အသုံးျပဳ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ တတိယတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ မွ ေမလ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းလက္စြဲ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link မ်ားတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ဆိုင္ရာ အျခား သင္ေထာက္ကူရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ website တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။   တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းလက္စြဲ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္) https://createmm.org/mm/download?cat=8&subcat=14   တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာႏွင့္ အသံဖိုင္မ်ား https://createmm.org/mm/download?cat=8&subcat=15

Read More
ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္းျမင့္မားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးမည့္ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ 02 Jul 2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို ေရးဆြဲျပဳစုလ်က္ ရွိပါသည္။ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပည္သူလူထု အားလံုး သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းတိုႏွစ္ခုကို ယခု ပညာသင္ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားကာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္းမ်ား အားေကာင္းလာသည္ကို ၾကည့္ရႈခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ Website link ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။   "မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာပါသည္" https://www.youtube.com/watch?v=6CHsq7ufPXw   " မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္းမ်ား အားေကာင္းလာပါသည္" https://www.youtube.com/watch?v=5NIfCrAdJEs

Read More
လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) က်င္းပျပဳလုပ္ 13 Feb 2019

လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္ သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္ နည္းျပသင္တန္း) ကို ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန႕ အထိ  ေထာက္ၾကန္႕ရွိ ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ  သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကပါသည္။ ရက္သတၲ သံုးပတ္တာ ၾကာျမင့္သည့္ အဆိုပါသင္တန္း၏ ပထမအသုတ္တြင္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္၊ ဒုတိယအသုတ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ ႏွင့္ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ)၊ တတိယအသုတ္တြင္ ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ၊ အႏုပညာ (ဂီတ) ႏွင့္ ကာယပညာ တို႕ကို သင္တန္းေပးပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ယခု ဗဟိုအဆင့္ တက္ေရာက္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းတြင္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ အသီးသီးကို ျပန္လည္ ပို႕ခ်သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတြင္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး လက္ေတြ႕သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အတူ စာသင္ခန္းအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း တို႕ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕မွ (၁၀) ရက္ေန႕အထိ၊ ခရိုင္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႕မွ ေမလ (၈) ရက္ ရက္ေန႕အထိ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေမလ (၁၀) ရက္ေန႕မွ (၂၅) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အဆင့္ဆင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Read More
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မူလတန္းသင္ရိုးသစ္မိတ္ဆက္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ 28 Jan 2019

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မူလတန္းသင္ရိုးသစ္မိတ္ဆက္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေထာက္ၾကန္႕သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ ပထမအသုတ္ကို ၂၀၁၈ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႕ တို႕တြင္ အသီးသီး ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။  အဆိုပါ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒသအသီးသီးမွ ပညာေရးစီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကၿပီး ၄င္းတို႕သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္  လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ရာႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳ သင္ၾကားရာတို႕၌ စီမံခန္႕ခြဲ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူလတန္း သင္ရိုးသစ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွွင့္ အတူ ပထမတန္္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာတို႕ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကသည္။

Read More
"လင္းလက္ေသာ အနာဂတ္" ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတို 15 May 2018

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက JICA CREATE စီမံခ်က္ဧ။္ အကူအညီျဖင့္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ "လင္းလက္ေသာ အနာဂတ္" ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတို တစ္ပုဒ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးသို႔ ထုတ္လႊင့္တင္ ဆက္ခဲ့ပါသည္။   ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ Web Site   https://youtu.be/EYJu5yktHUoထို ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတို ကိုၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လတြင္ မူလတန္းသင္ရိုးညႊန္းတန္းသစ္ကို စတင္အသံုးျပဳေသာ ကေလးမ်ား၏ သင္ယူမႈမည္သို႔ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ရိုးညြန္းတမ္းသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိုးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမိဘမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေရးပါ ပါသည္။

Read More