မူလတန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္၏ သက္ေရာက္မႈ ဇာတ္လမ္းတို

10 May 2020
အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္ - CREATE မွ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္သည့္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားတြင္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားသင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက သင္႐ိုးသစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစသည္ကို ရႈျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


အဆိုပါဇာတ္လမ္းတိုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚတတ္လာပုံ၊ ကိုယ္တိုင္စူးစမ္းရွာေဖြၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္လာပုံႏွင့္ သင္႐ိုးသစ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမန္မာစာအေရးအသားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေလ့လာသင္ယူၾကရသည္သာမက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တက္ႂကြစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အနက္ ဇာတ္လမ္းတိုတစ္ခုတြင္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈပုံစံသည္ ကေလးမ်ား မည္မွ်မွတ္မိႏိုင္သည္ကို တိုင္းတာ႐ုံသာမက အမွန္တစ္ကယ္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ သင္ၾကားေရးတို႔ကို တိုးတက္ေစေၾကာင္း ၾကည့္ရႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါင္းေဝ၊ ဟန္နီေခတ္၊ ျပည့္ျပည့္ႏွင့္ မုဏ္း တို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကၿပီး အဆိုပါ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

close