ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္းျမင့္မားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးမည့္ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္

02 Jul 2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို ေရးဆြဲျပဳစုလ်က္ ရွိပါသည္။ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ႏွင့္ ပက္သက္ ျပည္သူလူထု အားလံုး သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းတိုႏွစ္ခုကို ယခု ပညာသင္ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားကာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္းမ်ား အားေကာင္းလာသည္ကို ၾကည့္ရႈခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ Website link ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

 

"မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာပါသည္"

https://www.youtube.com/watch?v=6CHsq7ufPXw

 

" မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္းမ်ား အားေကာင္းလာပါသည္"

https://www.youtube.com/watch?v=5NIfCrAdJEs

close