လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္) က်င္းပျပဳလုပ္

13 Feb 2019

လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္ သင္တန္း (ဗဟိုအဆင့္ နည္းျပသင္တန္း) ကို ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန႕ အထိ  ေထာက္ၾကန္႕ရွိ ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ  သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကပါသည္။ ရက္သတၲ သံုးပတ္တာ ၾကာျမင့္သည့္ အဆိုပါသင္တန္း၏ ပထမအသုတ္တြင္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္၊ ဒုတိယအသုတ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ ႏွင့္ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ)၊ တတိယအသုတ္တြင္ ဘဝတြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ၊ အႏုပညာ (ဂီတ) ႏွင့္ ကာယပညာ တို႕ကို သင္တန္းေပးပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ယခု ဗဟိုအဆင့္ တက္ေရာက္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းတြင္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ အသီးသီးကို ျပန္လည္ ပို႕ခ်သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတြင္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္၏ ဘာသာရပ္အသီးသီး လက္ေတြ႕သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အတူ စာသင္ခန္းအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း တို႕ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္း၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕မွ (၁၀) ရက္ေန႕အထိ၊ ခရိုင္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႕မွ ေမလ (၈) ရက္ ရက္ေန႕အထိ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေမလ (၁၀) ရက္ေန႕မွ (၂၅) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အဆင့္ဆင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

close