တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းလက္စြဲႏွင့္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား

04 Sep 2019

ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ အသုံးျပဳ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ တတိယတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ မွ ေမလ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းလက္စြဲ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link မ်ားတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ဆိုင္ရာ အျခား သင္ေထာက္ကူရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ website တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။

 

တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းလက္စြဲ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္)

https://createmm.org/mm/download?cat=8&subcat=14

 

တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာႏွင့္ အသံဖိုင္မ်ား

https://createmm.org/mm/download?cat=8&subcat=15close