"လင္းလက္ေသာ အနာဂတ္" ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတို

15 May 2018

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက JICA CREATE စီမံခ်က္ဧ။္ အကူအညီျဖင့္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ "လင္းလက္ေသာ အနာဂတ္" ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတို တစ္ပုဒ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးသို႔ ထုတ္လႊင့္တင္ ဆက္ခဲ့ပါသည္။

 

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ Web Site   https://youtu.be/EYJu5yktHUo


ထို ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတို ကိုၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လတြင္ မူလတန္းသင္ရိုးညႊန္းတန္းသစ္ကို စတင္အသံုးျပဳေသာ ကေလးမ်ား၏ သင္ယူမႈမည္သို႔ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ရိုးညြန္းတမ္းသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိုးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမိဘမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေရးပါ ပါသည္။
close