တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မူလတန္းသင္ရိုးသစ္မိတ္ဆက္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

28 Jan 2019

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မူလတန္းသင္ရိုးသစ္မိတ္ဆက္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေထာက္ၾကန္႕သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ ပထမအသုတ္ကို ၂၀၁၈ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႕ တို႕တြင္ အသီးသီး ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။  အဆိုပါ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသင္တန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒသအသီးသီးမွ ပညာေရးစီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကၿပီး ၄င္းတို႕သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္  လုပ္ငန္းခြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ရာႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳ သင္ၾကားရာတို႕၌ စီမံခန္႕ခြဲ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူလတန္း သင္ရိုးသစ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွွင့္ အတူ ပထမတန္္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာတို႕ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႕ၾကသည္။

close