မူလတန္း ဖတ္စာအုပ္အသစ္ေတြကို ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမလဲ။

၂၀၁၇ ဇြန္လမွ စတင္၍ ပထမတန္းေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အားလုံးကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဒုတိယတန္းမွပၪၥမတန္းအထိ အစဥ္လိုက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။



မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ားသည္-

  • ေက်ာင္းသားမ်ား၏တက္ႂကြစြာသင္ယူမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ ပိုမိုျပည့္စုံၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ သင္႐ိုးဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ား။
  • ကြဲျပားျခားနားမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။ ဥပမာ - က်ား မ၊ လူမ်ိဳး၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ား အစရွိသည့္
  • ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူမႈအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႉကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ား ေဝေဝဆာဆာပါ၀င္ျခင္း။
  • အေရာင္ခြဲျခားမျမင္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာအေရာင္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း။

 



ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

သင္႐ိုးဝင္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္ဘာသာရပ္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အားလုံးတန္းတူအေရးပါေသာ ဘာသာရပ္ ကိုးခု ရွိပါသည္။ ထိုဘာသာရပ္ ကိုးခုလုံးတြင္ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား ရွိပါမည္။




မွတ္ခ်က္။     ။ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ = မိနစ္ ၄၀ (အတန္းအားလုံးအတြက္)
မွတ္ခ်က္။     ။ စာသင္ႏွစ္ ၁ ႏွစ္မွာ ၃၆ ပတ္ ရွိပါမယ္။
close