ပထမတန္း ပညာေရးကို အသက္ ၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္မွာ စတင္သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ကေလးမ်ားသည္ သူငယ္တန္းသင္႐ိုးသစ္နဲ႔ စတင္သင္ယူေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ အသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ကေလးမ်ားသည္ ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္ကို စတင္သင္ယူေနၿပီျဖစ္ပါသည္။


ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္ကို သင္႐ိုးသစ္ တစ္တန္းစီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ပထမတန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာေရးစနစ္သစ္အတိုင္း မူလတန္းကို ၅ႏွစ္၊ အလယ္တန္းကို ၄ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းကို ၃ႏွစ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။


စုစုေပါင္းအားျဖင့္ သူငယ္တန္း ၁ႏွစ္ အေျခခံပညာ ၁၂ႏွစ္ ျဖစ္ပါမည္။ အေျခခံပညာေရး ပညာသင္ႏွစ္ အားလုံးေပါင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္သြားပါမည္။


close