ဆရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္အသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္​။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘာသာရပ္ ကိုးခုလုံးအတြက္ ဆရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ား ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာလမ္းၫႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး သင္ခန္းစာဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ စာသင္ခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေစရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။


ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၏စာမ်က္ႏွာမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဆရာလမ္းၫႊန္မ်ားကို ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားရာမွာ သင္ၾကားရမည့္ပုံစံအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မွ ရွင္းျပရန္လိုအပ္သည့္ စာမ်က္ႏွာမိတၱဴ။
(၂) ဆရာ၊ဆရာမမ်ား သင္ၾကားမႈေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္ခန္းစာ၏ သင္ယူမႈဦးတည္ခ်က္။
(၃) မူလတန္းသင္႐ိုးအသစ္ႏွင့္အညီ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္။
(၄) သင္ၾကားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာမ်ားသတိျပဳသင့္ေသာ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ား။


close