ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုု ဤေနရာတြင္ ေပးပါ

ေမးခြန္း (၁)  : ပထမတန္းေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ား လက္ခံရရွိပါသလား ?  
ပထမတန္းေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အျမင္မ်ား ေပးပါရန္။

Comment (0)

မွတ္ခ်က္ အသစ္ေရးရန္